Читати файл p2_8.txt.

3. Якщо в рядку є під слово П то записати слово в файл p2_88.txt.

Закрити два файла.

Блок схема:

Програмний код:

label 1;

var f,ff,fff:text;

s,ss:string;

a,n,i:integer;

begin

assign(f,'p2_8.txt');

assign(ff,'p2_88.txt');

reset(f);

rewrite(ff);

readln(a);

while not eof(f) do begin

inc(i);if i=a then goto 1 else

readln(f,s);

while pos('sls',s)0 do begin

writeln(ff,s); end;

end;

1: close(f);

close(ff);

end.

Тестування програми:

Тема 3

Варіант 2.

Завдання 1. Побудувати таблицю значень функції f(x) на відрізку [а, Ь] з кроком h, знайти найбільше та найменше значення функції на цьому відрізку.

Словесний алгоритм:

1. Запускаємо процедуру Table_end.

2. Запускаємо процедуру Table_begin.

3. Знову запускаємо процедуру Table_end.

4. Блок схема:

Програмний код:

Program p3_5;

Label 1;

procedure Table_begin;

begin

writeln ('----------------------------------------------- -----------------------------------');

writeln ('| Номер| X | f (x) | Номер члена ряду|');

writeln ('----------------------------------------------- -----------------------------------');

end;

procedure Table_end;

begin

writeln ('----------------------------------------------- -----------------------------------');

end;

var

number: integer;

A, B, H, E, X, y, f,I,k: real;

begin

Writeln;

{------------------------------------------------- -----------------------}

{Ââåäåííÿ äàíèõ}

writeln ('Введіть кордони інтервалу [A, B] (причому (A

writeln ('і крок зміни аргументу H (H> 0)');

writeln;

repeat

begin

writeln ('Початок інтервалу A:'); readln (A);

writeln ('Кінець інтервалу B:'); readln (B);

if not (A

end;

until (A

repeat

begin

writeln ('Êðîê H:'); readln (H);

if not (H> 0) then writeln ('H повінно бути більше нуля 0!. Повторіть введення ');

end;

until (H> 0);

{------------------------------------------------- -----------------------}

writeln ('Ви ввели:');

writeln ('A =', A: 1:5, 'B =', B: 1:5, 'H =', H: 1:5, 'E =', E: 1:5);

writeln;

{------------------------------------------------- -----------------------}

X:=A;

number:=0;

Table_begin;

repeat

inc(number);

k:=sqr(sin(x))+cos(x);

if k<0 then goto 1 else

y:=sqrt(sqr(sin(x))+cos(x));

if (number mod 18) = 0 then

begin

Table_end;

Table_begin;end;

writeln ('|', number: 5 ,'|', X: 20:13, '|', (y): 16:13, '|');

X:=X+H;

until not (X <=B);

Table_end;

end.

Тестування програми:

Теми 4. ФАЙЛИ ЗАПИСІВ

МЕТА|ціль|:

вивчення файлових типів даних, придбання|надбання| практичних навиків|навичок| створення|створіння| і обробки файлів, використання елементів записів, основних структур файлових даних.

Варіант 2.

Завдання:

Запис має вигляд|вид|: назва вузу, число студентів, кількість факультетів. Додати|добавляти| в кінець файлу інформацію про три нові вузи.

Словесний алгоритм:

1. Відкриваємо файл p4_2.txt

2. Записуємо данні до файлу.

3. Дописуємо данні про три нові вузи.

4. Закриваємо файл.

Блок схема:

Програмний код:

program p4_2;

uses crt;

label 1,2,3,4;

type wed=record

name_univer:string[20];

number_stud:integer;

value_fak:integer;

end;

var f:text;

a,i,n,g:integer;

s,ss:string;

comp2:wed;

comp:array[1..100] of wed;

begin

assign(f,'p4_2.txt');

rewrite(f);

1:writeln('Enter number record ');read(g);

for i:=1 to g do begin

writeln('Enter name atlet ');read(comp[i].name_univer);

writeln('Enter number atlet ');read(comp[i].number_stud);

writeln('Enter point atlet ');read(comp[i].value_fak);

writeln(f,comp[i].name_univer,comp[i].number_stud,comp[i].value_fak);

end;

4:writeln('Enter Enter the desired action ');read(a);

if a=1 then goto 1 else

if a=2 then goto 2 else

if a=3 then goto 3 else

goto 4;

3:append(f);

for i:=1 to 3 do begin

writeln('Enter name atlet ');read(comp[i].name_univer);

writeln('Enter number atlet ');read(comp[i].number_stud);

writeln('Enter point atlet ');read(comp[i].value_fak);

writeln(f,comp[i].name_univer,comp[i].number_stud,comp[i].value_fak);

end;

close(f);

2:end.

Тестування програми:

Тема 5. Множини

Варіант 2

Завдання 1: Дана непустая последовательность символов. Требуется построить и напе- чатать множество, элементами которого являются встречающиеся в после- довательности буквы от 'A' до 'F' и от 'X' до 'Z'.

Словесний алгоритм:1. Вводимо рядок символів.

2. Застосовуємо множини.

3. Відсіюємо непідходящі символи.

4. Виводимо результат на екран.

Блок схема:

Програмний код:

Uses Crt;

Type

nabor = set of char;

Var str: string [128];

M,Mzp: nabor;

d,x,y,i: integer;

Begin

ClrScr;

Write (Введите текст: ');

ReadLn (str);

d := length (str);

Mzp := ['A'..'F', 'X'..'Z'];

M := [];

for i := 1 to d do

if str [i] in Mzp

then

M := M + [str[i]];

Write ('Множество: [');

for i := 1 to 255 do

if chr(i) in M

then

Write ('''', chr(i), ''', ');

x := WhereX;

y := WhereY;

GotoXY (x-2, y);

WriteLn (']');

ReadLn;

End.

Тестування програми:

Завдання 2: Операції над масивами. При виконанні завдання слід врахувати пріе-мипрограмування, використані у наведеній нижче програмі:

Program Eratosphen; Const

n = 256; Var

Sieve, Primes: Set of 2..n; Next: byte;

j: word;

Begin

Sieve := [2..n]; Primes := [ ];

Next := 2;

repeat

while not (Next in Sieve) do Next := Next + 1;

Primes := Primes + [Next];

j := Next;

while j <= n do

begin

Sieve := Sieve-[j];

j := j + Next

end; until Sieve = [ ]; for j := 2 to n do

if j In Primes then Write(j:5)

end;

Из множества целых чисел [1..1000] получить множество чисел, являющихся квадратами четных чисел и вывести их на экран.

Словесний алгоритм:

1. Застосовуємо решето Ератосфена.

2. Вводимо відбір простих чисел.

3. Виводимо результат на екран.


7430750221531554.html
7430792633021061.html
    PR.RU™