Орієнтовні об’єкти екскурсій.

Лабораторія аналітичної хімії. Завод із виробництва мінеральних добрив. Магазин (склад) мінеральних добрив. Заводи з виробництва будівельних матеріалів, скла. Виробництво чавуну і сталі. Гірничо-збагачувальний комбінат.


11-й клас

(1 год на тиждень, усього 35 годин із них 5 год — резервних)

К-ть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1. Органічні сполуки Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. Бутлерова. Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин. Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання. Нафта. Склад, властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна. Органічні сполуки і здоров’я людини. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі. Харчові добавки, Е-числа. Поняття про синтетичні лікарські засоби (на прикладі аспірину). Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини. Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Органічні розчинники, їх застосування. Попередження забруднення довкілля при використанні органічних речовин у побуті. Учень (учениця): називає: - найпростіші ізомери парафiнів за систематичною номенклатурою; наводить приклади: - органічних сполук різних класів; - синтезів органічних сполук на основі вуглеводневої сировини; формулює: - основне положення теорії хімічної будови; класифікує: - органічні сполуки за будовою карбонового ланцюга, видами карбон-карбонових зв’язків, функціональними групами, рівнями структурної організації; складає: - молекулярні та структурні формули органічних сполук; описує: - склад і властивості нафти, природного газу, кам’яного вугілля: - процес та продукти перегонки нафти і переробки кам’яного вугілля; характеризує: - значення органічних речовин для розв’язування сировинної проблеми людства; - значення рівнів організації органічних речовин у живій природі; - природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук; - органічні сполуки як компоненти їжі; - детонаційну стійкість бензину; пояснює: - значення теорії хімічної будови; - причини багатоманітності органічних речовин; порівнює: - природні, штучні й синтетичні волокна, пластмаси; - мило і синтетичні мийні засоби; встановлює: - причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин; аналізує: - хімічний склад харчових продуктів, синтетичних волокон, пластмас, робить висновок щодо їх придатності для використання; обґрунтовує: - біологічну роль органічних сполук; - значення органічної хімії у створенні нових матеріалів, охороні здоров’я, побуті; оцінює: - вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини, продуктів побутової хімії на навколишнє середовище; висловлює судження: - про згубну діюалкоголю, наркотичних речовин,тютюнокуріння на здоров’я; - про роль теорії в системі наукових знань; - про значення синтетичних методів добування органічних речовин; дотримується правил безпечного поводження з синтетичними мийними засобами, розчинниками, іншими побутовими хімікатами.
Демонстрації: 1. Моделі молекул вуглеводнів. 2. Модель нафтоперегінної установки. 3. Виявлення властивостей пластмас: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, окисників. 4. Витягування ниток зі смоли капрону чи лавсану. 5. Відношення волокон різних видів до розчинів кислот і лугів. 6. Денатурація білка під дією етанолу. 7. Зразки побутових хімікатів. 8. Зразки синтетичних мийних засобів. 9. Зразки органічних розчинників. 10. Розчинність олійної фарби у воді та гасі. Лабораторні досліди: 1. Виготовлення моделей молекул парафінів. 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів. 3. Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива. 4. Ознайомлення зі зразками пластмас. 5. Ознайомлення зі зразками каучуків. 6. Ознайомлення зі зразками натуральних, штучних і синтетичних волокон. 7. Ознайомлення зі змістом етикеток на харчових продуктах. 8. Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової хімії. 9. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів. Практичні роботи: № 1. Видалення забруднень органічного походження з поверхні тканини.


7431138664022858.html
7431164508307446.html
    PR.RU™