ТТТТТТТТТТТ

Таза тек s- және p-бұлттарының бірлесуi нәтижесiнде түзiлген байланысы бар молекула: HCl

Температуралық коэффициентi g=3 тең реакцияның температурасын 400 тан 600С өсiрсе реакция жылдамдығы қалай өзгередi? 9 есе өседі

Температураны 300С өсiргенде реакция жылдамдығы қанша есе өседi? Температуралық коэффициент g=2.8

Температураны 500 ден 1000К өсiргендегi реакцияның активациялық энергиясын есептеп табыңыз. Жылдамдық константасы 105 есе өседi. 95,5 кДж

Температураны 200С-тен 750С-ке арттырғанда реакция жылдамдығы қанша есе артады, егер реакцияның температуралық коэффициентi 2,8-ге тең болса? 287

Тепе-теңдiк константасы Ктепе-теңдiк= тең реакцияның схемасын көрсетiңiз. А+3ВÛС+2Д

Токкүшi 2,5 А электролит ерiтiндiсiарқылы 30 минаралығындаөткенде, ерiтiндiден 2,77 г метал бөлiнедi. Металлэквивалентiнiң молярлықмассасынегетең? 59,4

Тотығу (электрон берiп жiберу) процесiн көрсетiңiз. S+4®S+6

Тотығу дәрежесi “+1” хлор оксидiне сәйкес келетiн қышқылды көрсетiңiз. NаClO н/е НСlO

Тотығу дәрежесi “+1” хлор оксидiне сәйкес келетiн қышқылды көрсетiңiз.HСlO

Тотығу дәрежесi “+4” болатын ионы бар қосылысты көрсетiңiз. Na2SO3

Тотығу процесiн көрсетiңiз.H3AsO3®H3AsO4

Тотығу процесiн көрсетiңiз.P2O3®H3PO4

Тотығу процесiнiң схемасын көрсетiңiз. PbO2®Pb+2

Тотықсыздану (электрон қосып алу) процесiн көрсетiңiз. Cl+1®Cl-

Тотықсыздану процесiн көрсетiңiз.MnO4-®MnO2

Тотықсыздану процесiн көрсетiңiз.NO3-®NO

Тотықсыздану процесiн көрсетiңiз.O2®O22-

Тотықтырғышты көрсетiңiз: KMnO4

Тұздар бiрлесе гидролизденгенде қандай газ түзiледi?AgCl3+Na2CO3+HOH®CO2

Тұздардың гидролиздену реакциясын көрсет. Zn(NO3)2+H2O®

ХХХХХХ

Хлор қышқылының формуласын көрсетiңiз.HСlO4

Хлордың 17Cl …3s23p5 (максималды) ең жоғары тотығу дәрежесiн көрсетiңiз. +7

Хлордың ең жоғарғы тотығу дәрежесiн көрсетiңiз. +7

Хлордың қайсы қосылысы тек тотықтырғыш қасиет көрсетедi? HClO4
7477957181900517.html
7477993861788789.html
    PR.RU™