Практичне заняття 2. Витрати і прибуток фірми  

Практичне заняття 2. Витрати і прибуток фірми

Предыдущая12345678910111213Следующая

План проведення:

Метою практичного заняття є формування у курсантів умінь класифікувати витрати виробництва, обчислювати виторг та прибуток фірми.

Упродовж заняття курсанти повинні навчитися:

ü визначати основні цілі фірми;

ü визначати величину бюджету, яким розпоряджається менеджер;

ü класифікувати коротко-та довгострокові витрати фірми;

ü обчислювати загальний, середній та граничний виторг фірми;

ü будувати криві витрат, виторгу та прибутку фірми;

ü обчислювати економічний, бухгалтерський і нормальний прибуток;

ü аналізувати методи максимізації прибутку.

2. Розв’язати задачі:

Задача 1

Фірма реалізувала 10000 одиниць товару по 600 грн. за одну одиницю. Постійні витрати на виробництво продукції становлять 2500 грн. змінні витрати – 20 грн. на кожний виріб. Визначте валовий прибуток фірми.

Задача 2

Виторг фірми від реалізації продукції дорівнює 50000 грн. Витрати на оплату праці – 15000 грн., на сировину і матеріали – 19000 грн. Визначте суму прибутку до оподаткування.

Задача 3

Виторг фірми від реалізації продукції дорівнює 32000 грн. Витрати на сировину і матеріали – 18000 грн. Визначте, яку суму податку сплатить фірма, якщо ставка податку з прибутку становить 25 %.

Задача 4

У короткостроковому періоді фірма виробляє 3000 одиниць продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 6 грн., а середні постійні – 1,5 грн. Визначте загальні витрати фірми

Задача 5

У таблиці наведено дані про загальні (валові) витрати фірми у довгостроковому періоді.

Обсяг продукції, одиниць на день Витрати, грн.
загальні середні граничні

1. Визначте величину довгострокових середніх і довгострокових граничних витрат.

2. За якого обсягу продукції довгострокові середні витрати є мінімальними?

Література :

1. Варналій З.С. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. – 3-тє вид. К.: Знання, 2005. – 302 с.

2. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 404 с.

3. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка / За ред З. Ватаманюка та С. Панчишина. – 5-тє вид., доп.- К.: Альтернативи, 2005.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навчальний посібник. 5-те вид., стер. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2006. – 211 с.

5. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навчальний посібник. 5-те вид., стер. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2006. – 211 с.6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. – Львів: Просвіта, 1999.

7. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2007. – 677 с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. /За заг ред. С.Будаговської – К.: Основи, 1998. – 518 с.

9. Стеблій Г.Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: „Фірма „ІНКОС”, ЦНЛ, 2007. – 221 с.

10. Ястремський О.І., Грищенко О.Г. Основи мікроекономіки. Підручник – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 579 с.

11. Долгоруков Ю.А., Редіна Н.І. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості // Фінанси України. – № 11. – 2005. – С. 103.

12. Кривицька О.Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку // Фінанси України. – № 3. – 2005. – С. 138.

13. Михайленко В., Проскура К. Спрощена система оподаткування як метод регулювання податкового навантаження // Економіст. – № 5. – 2007. – С. 65-67.

14. Мортіков В.В. Інвестиції і зовнішні ефекти // Фінанси України. – № 2. – 2007. – С. 120-126.

15. Неделько І.Г. Фінансування розвитку сектору малого бізнесу // Фінанси України. – № 1. – 2007. – С. 93-98.

16. Никифоров А.Є., Диба В.М. Вплив державної амортизаційної політики на оновлення основного капіталу інноваційних підприємств // Фінанси України. – № 1. – 2007. – С. 67-74.

17. Нікитенко Д.В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва // Фінанси України. – № 3. – 2005. – С. 48.

18. Скрипник А., Серебрянський Д. Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств // Економіка України. – № 7. – 2006. – С. 13.

19. Фролова Н.Б. Пропорційний податок з доходів: особливості та досвід використання // Фінанси України. – № 10. – 2005. – С. 34.

20. Чухліб ОА. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції // Фінанси України. – № 2. – 2006. – С. 129.


7430291542587728.html
7430324149398782.html
    PR.RU™